Regulamin

 1. Usługa wołacz.pl, zwana dalej "Usługą", jest świadczona przez firmę Opcja.pl Sp. z o.o., zwaną dalej "Operatorem", z siedzibą w Warszawie przy ul. Jakubowskiej 22 lok. 5. NIP: 113-287-14-94, Regon: 147009330. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000490367. Kapitał zakładowy 300 000 PLN opłacony w całości.
 2. Kontakt do Operatora:
  • e-mail: info@opcja.pl,
  • telefon: +48 (22) 462 69 69 (w dni powszednie w godz. 9-17).
 3. Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla firm. Rozliczenie odbywa się na podstawie faktury VAT. Operator nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Sposób korzystania z Usługi określa dokumentacja dostępna w serwisie WWW Usługi.
 5. Warunkiem korzystania z Usługi jest podanie w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych podmiotu, który będzie z niej korzystał (zwanego dalej "Użytkownikiem").
 6. Dane kontaktowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usługi i nie będą udostępniane podmiotom trzecim ani wykorzystywane do rozsyłania informacji handlowych i marketingowych niezwiązanych z Usługą.
 7. Usługa świadczona jest w dwóch wariantach:
  • bezpłatnym – natychmiast po rejestracji i automatycznym wygenerowaniu kodu autoryzacyjnego,
  • płatnym – po ustaleniu warunków handlowych i technicznych pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
 8. Usługa bezpłatna świadczona jest na podstawie kodu autoryzacyjnego wygenerowanego automatycznie po zarejestrowaniu firmy. Ważność kodu autoryzacyjnego jest ograniczona czasowo (30 dni) oraz liczbowo (do 10 zapytań dziennie).
 9. 96 godzin przed upłynięciem ważności bezpłatnego kodu autoryzacyjnego oraz po jej upłynięciu Użytkownik może przedłużyć bezpłatne korzystanie z Usługi poprzez wygenerowanie nowego trzydziestodniowego kodu autoryzacyjnego. Czynność tę można powtarzać dowolną liczbę razy.
 10. Aby skorzystać z usługi płatnej, Użytkownik powinien zarejestrować się i wygenerować bezpłatny kod autoryzacyjny, a następnie skontaktować się z Opcją w celu ustalenia warunków handlowych.
 11. Dostępność Usługi płatnej wynosi 99,5% w każdym roku kalendarzowym. O planowanych przerwach technicznych Użytkownik będzie powiadamiany minimum 24 godziny wcześniej.
 12. Użytkownik nie może podejmować działań w celu destabilizacji działania serwisu lub w celu uzyskania dostępu do danych nieudostępnionych mu w sposób jawny.
 13. Użytkownik zobowiązany jest do zgłaszania Opcji wszelkich nieprawidłowości w działaniu Usługi.
 14. Wersja regulaminu z dnia 25 maja 2018 r.

© Opcja.pl 2017-2024